• Tính điểm

  Tính điểm và xếp loại tích lũy cho hệ tín chỉ và điểm trung bình cho hệ niên chế. Vào http://www.iuh.edu.vn/ketquahoctap đánh giá các môn học (nếu có) trước khi tính điểm.

 • Loại trừ

  Tự động bỏ qua các môn không tính điểm tích luỹ, điểm trung bình như : Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, Chứng chỉ A, B, C, Tin Học, các môn bị điểm F, hoặc chưa có điểm.

 • Nhập/Chỉnh sửa điểm

  Cho phép bạn nhập và chỉnh sửa điểm cho từng môn học, giúp dễ dàng ước lượng học cải thiện hoặc đạt kết quả mong muốn.

 • Thông tin

  Click vào đây để xem thang điểm xếp loại và quy chế học vụ.

Bạn bè

Đăng nhập vào tài khoản để có thể lưu và xem lại danh sách bạn bè

Xem điểm

Xem điểm tích lũy (hệ tín chỉ) và điểm trung bình (hệ niên chế).

Nhập thông tin

Mobile

Tải và cài đặt phiên bản trên Mobile

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Xếp hạng

Danh sách sinh viên có điểm tích lũy cao

Hạng Họ tên MSSV Lớp Điểm trung bình Điểm tích lũy

Tra văn bằng tốt nghiệp

Nhập mã số sinh viên để tra thông tin văn bằng tốt nghiệp

Bình luận

Thắc mắc, trao đổi, chia sẻ ...